• Matrox MXO Audio/Video Output

Matrox MXO Audio/Video Output

موجود
HD و SD monitoring ارزان - اکنون شما میتوانید به Apple Cinema Display یا مونیتور DVI برای درجه بندی رنگ اعتماد کنید . قاب دقیق ، کیفیت پخش همگانی برای خروجی های audio/video در HD و Sd با ضمانت a/v sync Genlockable HD/SD SDI ، کامپونت آنالوگ HD/SD